Menu Đóng

Biên bản bàn giao tình trạng hồ sơ

Biên bản bàn giao tình trạng hồ sơ được sử dụng trong các trường hợp có sự chuyển giao về công việc và chuyển giao hồ sơ, dẫn đến việc cần ghi nhận sự chuyển đổi, tình trạng, tiến độ của một công việc, hoạt động nhất định.

Biên bản bàn giao tình trạng hồ sơ – Tư vấn soạn thảo – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

BIÊN BẢN BÀN GIAO HỒ SƠ

Hôm nay vào hồi………h, ngày……tháng……năm…….

Chúng tôi gồm có:

  1. Bên giao hồ sơ:

Họ tên:…………………………………………………..….Chức vụ:………………….

Địa chỉ:………………………………………… Số điện thoại:…………………………

2, Bên nhận hồ sơ:

Họ tên:…………………………………………………… Chức vụ:……………………

Địa chỉ:…………………………………………. Số điện thoại:………………………..

  1. Người chứng kiến:

Họ tên:………………………………………… Nghề nghiệp/chức vụ:…………………..

Địa chỉ:………………………………………….. Số điện thoại:……………………….

Cùng tiến hành xác nhận như sau:

  1. Tên hồ sơ:…………………………………………………………………………….
  2. Thời gian, địa điểm giao hồ sơ:……………………………………………………….
  3. Bên trong hồ sơ bao gồm (ghi rõ tên, số lượng,……):

………………………………………………………………

Biên bản kết thúc vào hồi……h, ngày…….tháng…….năm……….

Biên bản đã được chứng kiến, đồng ý và xác nhận của tất cả những người tham gia.

 BÊN GIAO HỒ SƠ BÊN NHẬN HỒ SƠ  NGƯỜI CHỨNG KIẾN

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191