Menu Đóng

Đơn xin cấp lại giấy chứng tử

Đơn xin cấp lại giấy chứng tử do bị mất, bị hưng hỏng, rách nát, thất lạc mà cá nhân lại đang muốn sử dụng để làm các thủ tục hành chính.

Khái quát Đơn xin cấp lại giấy chứng tử

Qua thời gian, vì một lý do nào đó mà Giấy chứng tử, giấy xác nhận đã chết bị thất lạc, hư hỏng dẫn đến việc những người có quyền lợi liên quan gặp phải nhiều khó khăn khi làm các thủ tục hành chính hoặc thừa kế các tài sản có giá trị. Để xin lại giấy tờ này, cá nhân cần làm Đơn xin cấp lại giấy chứng tử gửi tới cơ quan Ủy ban nhân dân cấp xã để được giải quyết.

Mẫu Đơn xin cấp lại giấy chứng tử

Tư vấn trực tuyến 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

 ……, ngày … tháng … năm……

ĐƠN XIN CẤP LẠI GIẤY CHỨNG TỬ

Căn cứ Luật Hộ tịch năm 2014

Căn cứ Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch

Kính gửi: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn………………………

Họ và tên người khai: …………………………………………………………….

Nơi thường trú/tạm trú: ……………………………………………………………….

Số giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: ………………………………………………..

Quan hệ với người đã chết: …………………………………………………………………..

Lý do của việc xin cấp lại:…………………………………………

Đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn xem xét và cấp lại bản sao Giấy chứng tử cho người có tên dưới đây:

Họ và tên: ……………………………………………………….

Giới tính:  ……………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………..

Dân tộc: ……………………………………  Quốc tịch: …………………………………..

Nơi thường trú/tạm trú cuối cùng:…………………………………………………………….

Số giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế:………………………………………

Đã chết vào lúc: ……………………. giờ ……………  phút, ngày ……………  tháng ……………  năm …………….

Nơi chết:……………………………………………………………..

Nguyên nhân chết: ……………………………………………………………………………….

Số Giấy báo tử/ Giấy tờ thay thế Giấy báo tử ……………………………………………

do…………………………………… cấp ngày ……… tháng ……….  năm ……………..

Đã đăng ký khai tử tại :…………………………………………..  ngày ………  tháng ……..  năm ………………

Theo Giấy chứng tử số: …………………..Quyển số: ……………………………………

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Tài liệu kèm theo                                                Người làm đơn    

                               (Ký và ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191