Menu Đóng

Đơn xin miễn tập sự

Đơn xin miễn thực hiện thời gian tập sự do đã có kinh nghiệm trong phạm vi, lĩnh vực công việc tương tự, đề nghị được bắt đầu làm việc chính thức ngay từ đầu.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Sơ lược Đơn xin miễn tập sự

Đơn xin miễn tập sự là mẫu văn bản được cá nhân sử dụng để gửi đến cơ quan có thẩm quyền khi có nhu cầu xin miễn tập sự.

Mẫu Đơn xin miễn tập sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————– 

………., ngày … tháng … năm ….

ĐƠN XIN MIỄN TẬP SỰ

  • Căn cứ Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lí công chức;

Kính gửi: (Tên cơ quan, đơn vị nhận đơn)………

Tôi là: …………………………………………………. Sinh năm: ……………………………..

CMND/Căn cước công dân số: ……………………………………………………………..

Cấp ngày: ………………………………………….  Nơi cấp: ………………………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện tại: …………………………………………………………………………………….

Nơi làm việc:………………………………………………………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………

Tôi làm đơn này xin trình bày về việc xin miễn tập sự.

(Trình bày cụ thể về lý do xin miễn tập sự)

(Ví dụ: Tôi được tuyển dụng viên chức và vào làm việc tại UBND xã X, huyện Y, tỉnh H từ tháng  … năm 20.. với chức vụ là ……………. Trước đó, tôi đã có thời gian 02 năm công tác tại vị trí này và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ năm 20… đến 20… Căn cứ theo quy định tại Khoản 4, Điều 20 Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lí công chức tôi thuộc vào trường hợp được miễn tập sự.)

Vì vậy, tôi làm đơn này, kính đề nghị Quý cơ quan xem xét giải quyết và chấp thuận để tôi được miễn tập sự.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191