Menu Đóng

Mẫu Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn

Mẫu Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn

Mẫu số: 01/TNDN: BẢNG KÊ THU MUA HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO KHÔNG CÓ HOÁ ĐƠN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 123/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ THU MUA HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ

MUA VÀO KHÔNG CÓ HOÁ ĐƠN

(Ngày…….tháng….. năm………)

 

Mã số thuế:
  • Tên doanh nghiệp:…………………………………………..

……………………………………………………………………………………

  • Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………
  • Địa chỉ nơi tổ chức thu mua:…………………………………………………………………….
  • Người phụ trách thu mua:………………………………………………………………………..

 

Ngày thángnăm mua hàng Người bán Hàng hoá mua vào Ghi chú
Tên người bán Địa chỉ Số CMT nhân dân Tên mặt hàng Số lượng Đơn giá Tổng giá thanh toán
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
                 

 

  • Tổng giá trị hàng hoá mua vào:            ……………………………………………………..

 

                                                                                                Ngày…… tháng… năm 201..

  Người lập bảng kê                                                         Giám đốc doanh nghiệp

   (Ký, ghi rõ họ tên)                                                              (Ký tên, đóng dấu)

 

Ghi chú:

  • Căn cứ vào số thực tế các mặt hàng trên  mà đơn vị mua của người bán không có hoá đơn, lập bảng kê khai theo thứ tự thời gian mua hàng, doanh nghiệp ghi đầy đủ các chỉ tiêu trên bảng kê, tổng hợp bảng kê hàng tháng. Hàng hoá mua vào lập theo bảng kê này được căn cứ vào chứng từ mua bán giữa người bán và người mua lập trong đó ghi rõ số lượng, giá trị các mặt hàng mua, ngày, tháng mua, địa chỉ, số CMTND của người bán và ký nhận của bên bán và bên mua.
  • Đối với doanh nghiệp có tổ chức các trạm nơi thu mua ở nhiều nơi thì từng trạm thu mua phải lập từng bảng kê riêng. Doanh nghiệp lập bảng kê tổng hợp chung của các trạm.

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191