Menu Đóng

Mẫu báo cáo kết quả chào bán/phát hành chứng chỉ quỹ

Mẫu báo cáo kết quả chào bán/phát hành chứng chỉ quỹ – Phụ lục số 21

(Ban hành kèm theo Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên)

 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ QUỸ

RA CÔNG CHÚNG

(Tên chứng chỉ quỹ……)

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số …..   ngày …. tháng …. năm….)

 

Kính gửi: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

 

 1. Công ty quản lý quỹ:
 • Tên:

 • Địa chỉ trụ sở chính:

 • Điện thoại:

 • Fax:

 1. Ngân hàng giám sát:
 • Tên:

 • Địa chỉ trụ sở chính:

 • Điện thoại:

 • Fax:

 

III. Chứng chỉ quỹ chào bán:

 1. Tên quỹ chào bán:
 2. Mệnh giá:
 3. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán/phát hành:
 4. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến :
 5. Hiệu lực đăng ký chào bán/phát hành: từ ngày…/……../…….. tới ngày……./……./……….
 6. Thời hạn nhận đăng ký mua/thanh toán: từ ngày ……/……./…… tới ngày ……../……./……..
 7. Tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có):
 8. Tên tổ chức bảo lãnh phát hành chính:
 9. Tên các tổ chức bảo lãnh phát hành khác và số lượng chứng chỉ quỹ cam kết bảo lãnh, số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết của từng tổ chức (nếu có):
 10. Phí bảo lãnh phát hành:
 11. Đại lý phân phối:
 • Tên:

 • Địa chỉ trụ sở chính:

 • Điện thoại:

 • Fax:

 

 1. Kết quả chào bán/phát hành chứng chỉ quỹ:

 

Đối tượng mua chứng chỉ quỹ Giá chào bán Số chứng chỉ quỹ chào bán Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký mua Số lượng chứng chỉ quỹ được phân phối Số người đăng ký mua Số người được phân phối Số người không được phân phối Số chứng chỉ quỹ còn lại Tỷ lệ chứng chỉ quỹ phân phối
1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9=3-5 10
1. Nhà đầu tư trong nước Cá nhân
Tổ chức
Tổng số
2. Nhà đầu tư nước ngoài Cá nhân
Tổ chức
Tổng số
Tổng số

 

 1. Tổng hợp kết quả đợt chào bán chứng chỉ quỹ:
 2. Tổng số chứng chỉ quỹ đã phân phối:.., chiếm….% tổng số chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán.
 3. Tổng số tiền thu được cho quỹ:………………..đồng.
 4. Tổng chi phí :………………………………………………………………..đồng.

–             Phí bảo lãnh phát hành:

–             Phí phân phối:

–             Phí tư vấn luật:

–             Phí khác (nêu rõ)

Danh sách và tỷ lệ sở hữu của từng nhà đầu tư chuyên nghiệp và nhà đầu tư sở hữu từ 5% trở lên số lượng chứng chỉ quỹ lưu hành kể cả trong và ngoài nước (đính kèm)

…, ngày … tháng … năm …

 

Giám đốc (Tổng giám đốc) công ty

quản lý quỹ

(ký,ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191