Menu Đóng

Mẫu Chứng chỉ kiểm toán viên

Mẫu Chứng chỉ kiểm toán viên

PHỤ LỤC SỐ 04: CHỨNG CHỈ KIỂM TOÁN VIÊN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 09/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

PHỤ LỤC SỐ 04

(Ban hành kèm theo Thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 09/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

MINISTRY OF FINANCE

——–

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————–

CHỨNG CHỈ KIỂM TOÁN VIÊN
AUDITOR’S CERTIFICATE
Bộ trưởng Bộ Tài chính/ Minister of finance
 

¶nh

(3×4)

 

Cấp cho ông (Bà)/ Hereby certifies that Mr/Mrs:
………………………………………………………
Năm sinh/Date of birth:………………………………
Quê quán (Quốc tịch)/Nationality……………………
Đạt kết quả kỳ thi Kiểm toán viên do Bộ Tài chính tổ chức tháng … năm …

Has passed the Auditor’s Certificate (AC) examination organised by the Ministry of Finance on ……………..

  Hà Nội, ngày … tháng … năm …
Số chứng chỉ KTV/AC No.:

…………………./KTV

Chữ ký KTV/Auditor’s signature

   KT. BỘ TRƯỞNG/MINISTER

THỨ TRƯỞNG/VICE MINISTER

(Ký‎‎, họ tên, đóng dấu)

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191