Menu Đóng

Mẫu Giấy xác nhận thời gian thực tế làm tài chính, kế toán, kiểm toán

Mẫu Giấy xác nhận thời gian thực tế làm tài chính, kế toán, kiểm toán

PHỤ LỤC SỐ 06: GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN THỰC TẾ LÀM TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 09/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

PHỤ LỤC SỐ 06

(Ban hành kèm theo Thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 09/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

GIẤY XÁC NHẬN

THỜI GIAN THỰC TẾ LÀM TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN

 

Kính gửi :  (Tên cơ quan, đơn vị nơi đã công tác)………………………………….

                     (Địa chỉ cơ quan, đơn vị)……………………………………………………

  1. Họ và tên:………………………………………………………………………
  2. Năm sinh: ………………………………………………………………………………………………………..
  3. Giấy Chứng minh nhân dân số: …………………. cấp ngày: ………… Nơi cấp: …………………..
  4. Đăng ký thường trú tại: ……………………………………………………………………………………….
  5. Nơi ở hiện nay: …………………………………………………………………………………………………
  6. Đề nghị Quý cơ quan/đơn vị xác nhận về quá trình thực tế làm tài chính, kế toán, kiểm toán tại cơ quan, đơn vị như sau:
Thời gian

Từ ……  đến …..

Bộ phận làm việc Chức danh, công việc Số tháng thực tế làm tài chính, kế toán, kiểm toán

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Xác nhận nội dung kê khai về quá trình công tác thực tế  của Anh/Chị ………………………………….. nêu trên là đúng sự thật.

(Ký, ghi rõ họ tên người đại diện theo pháp luật của cơ quan, đơn vị xác nhận và đóng dấu)

……, ngày …. tháng…..năm …

Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú: Mỗi cơ quan, đơn vị chỉ có thẩm quyền xác nhận thông tin của cá nhân trong thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị đó.

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191