Menu Đóng

Đơn xin đấu nối giao thông, hạ tầng, đấu đường với quốc lộ, công văn đấu nối

Để đảm bảo sự liên thông trong các công trình xây dựng công cộng, tạo điều kiện cho người dân sử dụng thuận tiện hơn, việc đấu nối đường thôn, xã, liên thôn với các hệ thống đường quốc lộ của quốc gia là cần thiết. Ngoài ra, việc đấu nối, mở rộng có kế hoạch hạ tầng giao thông cũng sẽ cải thiện các ùn tắc, nâng cao hiệu quả giao thông hơn nữa.

1. Đơn xin đấu nối giao thông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày… tháng… năm 20..

ĐƠN XIN ĐẤU NỐI GIAO THÔNG

Kính gửi:     – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Z

                   – Ủy ban nhân dân huyện Z

          – Căn cứ Luật giao thông đường bộ 2008.

          – Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP;

          – Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

          – Căn cứ Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Họ và tên tôi là:…………………………………………………………………………….

Sinh năm:…………………………………………………………………………………….

CMND/CCCD:……………………………………. Ngày cấp:………….. Nơi cấp:.

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………

Nơi ở: …………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:……………………………………………………………………………….

          Tôi đại diện cho tập thể dân cư sống tại thôn H, xã K, huyện Z có đơn này đề nghị quý cơ quan giải quyết vấn đề với nội dung như sau:

          Từ trước đến nay, tập thể dân cư sống tại thôn H, xã K khi cần di chuyển sang địa phận các xã, các huyện khác phục vụ cho việc sinh hoạt, sản xuất hàng ngày chỉ có thể đi qua một con đường có chiều rộng 3m, con đường này nối trực tiếp với đường xã, tuy nhiên lại chưa được đấu nối với đường xã. Tại nút giao giữa đường xã và đường vào thôn thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn thương tâm.

          Để thuận lợi cho việc đi lại và đảm bảo an toàn giao thông, chúng tôi đề nghị quý cơ quan giải quyết vấn đề sau:

          – Lập phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối đường vào thôn và đường xã.

          Kính mong quý cơ quan xem xét và chấp nhận giải quyết yêu cầu của tôi. Tôi xin cam đoan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trước pháp luật.

          Tôi xin cảm ơn!

Tài liệu có gửi kèm theo:
– Bản vẽ bình đồ đoạn tuyến đường xã có điểm đấu nối
– Biên bản họp dân cư thôn H, xã K.
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký và ghi họ tên)

2. Đơn xin đấu nối hạ tầng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày… tháng… năm 20..

ĐƠN XIN ĐẤU NỐI HẠ TẦNG

          Kính gửi:     – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh T  

                             – Phòng abc Công ty nước sạch X

                             – Phòng abc Công ty điện lực Y

                             – Phòng abc Công ty xử lý nước thải A

          – Căn cứ Bộ luật dân sự 2015.

          – Căn cứ Luật giao thông đường bộ 2008.

          – Căn cứ Nghị định số 12/VBHN-BXD ngày 27/4/2020 của Bộ xây dựng về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.

          – Căn cứ Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải

          – Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

          – Căn cứ Thông tư số 25/2016/TT-BCT quy định hệ thống điện truyền tải.

          – Căn cứ Giấy phép xây dựng số …/…/GP của Sở xây dựng Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội.

Công ty:………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………….

Giấy CNĐKKD:……………………………………………………………………………

Cấp ngày:…………………………………………………………………………………….

Người đại diện theo pháp luật:…………………………………………………………

CMND:…………………… Ngày cấp:………………… Nơi cấp:……………………

Chức vụ:……………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………..

Số điện thoại:…………….

          Thay mặt công ty, tôi xin trình bày sự việc như sau:

          Căn cứ vào Giấy phép xây dựng chung cư K được Sở xây dựng Ủy ban nhân nhân thành phố Hà nội số …/…/GP cấp cho công ty chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiến hành thi công công trình vào ngày 23/01/2021. Chính vì vậy, chúng tôi có đề nghị tới quý công ty như sau:

          – Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh T tổ chức đấu nối đường quốc lộ 6 với đoạn đường dẫn vào khu thi công.

          – Đề nghị Công ty điện lực Y đấu nối hệ thống điện….với nguồn điện dẫn vào khu thi công công trình phục vụ cho quá trình thi công.

          – Đề nghị Công ty nước sạch X đấu nối nước từ đường ống cấp nước số… đến địa điểm thi công.

          – Đề nghị công ty xử lý nước thải A tiến hành lắp đặt hệ thống dẫn nước thải thi công đến điểm đấu nối và tiến hành đấu nối với hệ thống thoát nước.

          – Việc đấu nối tạm thời diễn ra trước khi thi công công trình, từ ngày 23/01/2021 đến 23/01/2022.

           Kính mong quý cơ quan xem xét và chấp nhận giải quyết yêu cầu của tôi. Tôi xin cam đoan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trước pháp luật.

          Tôi xin cảm ơn!

Tài liệu có gửi kèm theo:
– Bản vẽ đoạn đường ống nước có điểm đấu nối
– Ảnh chụp đoạn đường ống có điểm đấu nối
– Sơ đồ hệ thống điện có điểm đấu nối
– Bản vẽ bình đồ đoạn đường quốc lộ 6 có điểm đấu nối
– Giấy phép xây dựng số …./…/GP
– Giấy ủy quyền đại diện của công ty.
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký và ghi họ tên)

3. Đơn xin đấu nối đường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày… tháng… năm 20..

ĐƠN XIN ĐẤU NỐI ĐƯỜNG

Kính gửi:     – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Z

                   – Ủy ban nhân dân huyện Z

          – Căn cứ Luật giao thông đường bộ 2008.

          – Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP;

          – Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

          – Căn cứ Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Họ và tên tôi là:…………………………………………………………………………….

Sinh năm:…………………………………………………………………………………….

CMND/CCCD:……………………………………. Ngày cấp:………….. Nơi cấp:.

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………

Nơi ở: …………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:       

          Tôi đại diện cho tập thể dân cư sống tại thôn H, xã K, huyện Z có đơn này đề nghị quý cơ quan giải quyết vấn đề với nội dung như sau:

          Từ trước đến nay, tập thể dân cư sống tại thôn H, xã K khi cần di chuyển sang địa phận các xã, các huyện khác phục vụ cho việc sinh hoạt, sản xuất hàng ngày chỉ có thể đi qua một con đường có chiều rộng 3m, con đường này nối trực tiếp với đường xã, tuy nhiên lại chưa được đấu nối với đường xã. Tại nút giao giữa đường xã và đường vào thôn thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn thương tâm.

          Để thuận lợi cho việc đi lại và đảm bảo an toàn giao thông, chúng tôi đề nghị quý cơ quan giải quyết vấn đề sau:

          – Lập phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối đường vào thôn và đường xã.

          Kính mong quý cơ quan xem xét và chấp nhận giải quyết yêu cầu của tôi. Tôi xin cam đoan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trước pháp luật.

          Tôi xin cảm ơn!

Tài liệu có gửi kèm theo:
– Bản vẽ bình đồ đoạn tuyến đường xã có điểm đấu nối
– Biên bản họp dân cư thôn H, xã K.
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký và ghi họ tên)

4. Đơn xin đấu nối với quốc lộ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày… tháng… năm 20..

ĐƠN XIN ĐẤU NỐI VỚI QUỐC LỘ

Kính gửi:     – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Z

                   – Ủy ban nhân dân tỉnh Z

          – Căn cứ Luật giao thông đường bộ 2008.

          – Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP;

          – Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

          – Căn cứ Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

          – Căn cứ Giấy phép xây dựng số …/…/GP của Sở xây dựng Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội.

Công ty:………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………….

Giấy CNĐKKD:……………………………………………………………………………

Cấp ngày:…………………………………………………………………………………….

Người đại diện theo pháp luật:…………………………………………………………

CMND:…………………… Ngày cấp:………………… Nơi cấp:……………………

Chức vụ:……………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………..

Số điện thoại:…………….

          Thay mặt công ty, tôi:                         xin trình bày sự việc như sau:

          Căn cứ vào Giấy phép xây dựng chung cư K được Sở xây dựng Ủy ban nhân nhân thành phố Hà nội số …/…/GP cấp cho công ty chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiến hành thi công công trình vào ngày 23/01/2021. Chính vì vậy, chúng tôi có đề nghị tới quý cơ quan như sau:

          – Đề nghị đấu nối tạm thời đường vào khu xây dựng công trình và đường Quốc lộ 6 để phục vụ cho việc đi lại, vận chuyển vật liệu thi công tại địa chỉ abc trong khoảng thời gian thi công công trình, từ ngày 23/01/2021 đến 23/01/2021(thời gian dự kiến hoàn thành).

          Kính mong quý cơ quan xem xét và chấp nhận giải quyết yêu cầu của tôi. Tôi xin cam đoan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trước pháp luật.

          Tôi xin cảm ơn!

Tài liệu có gửi kèm theo:
– Bản vẽ bình đồ đoạn tuyến đường quốc lộ 6 có điểm đấu nối
– Giấy phép xây dựng số …/…/GP của Sở xây dựng Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội.
– Xác nhận của Cục quản lý đường bộ về hiện trạng đoạn đường quốc lộ có điểm đấu nối không làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông nếu mở điểm đấu nối.
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký và ghi họ tên)

5. Công văn xin đấu nối hạ tầng

CÔNG TY TNHH X PHÒNG KẾ HOẠCH
Số:…/…/CV
(Vv:  đấu nối hạ tầng)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
….., ngày… tháng… năm 20..

Kính gửi:   – Ủy ban nhân dân tỉnh N

                   – Công ty điện lực Hòa Bình

                   – Công ty xử lý nước thải Y

                   – Công ty nước sạch Y

          Công ty TNHH X

          Địa chỉ: Số 7, đường X, quận Y, thành phố Hà Nội

          Đại diện theo pháp luật:

          Phòng ban đại diện: Phòng kế hoạch

          Căn cứ vào Giấy phép xây dựng chung cư K được Sở xây dựng Ủy ban nhân nhân thành phố Hà nội số …/…/GP cấp cho công ty chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiến hành thi công công trình vào ngày 23/01/2021. Chính vì vậy, chúng tôi có đề nghị tới quý cơ quan như sau:

          – Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh N tổ chức đấu nối đường quốc lộ 6 với đoạn đường dẫn vào khu thi công.

          – Đề nghị Công ty điện lực Hòa Bình đấu nối hệ thống điện….với nguồn điện dẫn vào khu thi công công trình phục vụ cho quá trình thi công.

          – Đề nghị Công ty nước sạch Y đấu nối nước từ đường ống cấp nước số… đến địa điểm thi công.

          – Đề nghị công ty xử lý nước thải Y tiến hành lắp đặt hệ thống dẫn nước thải thi công đến điểm đấu nối và tiến hành đấu nối với hệ thống thoát nước.

          – Việc đấu nối tạm thời diễn ra trước khi thi công công trình, từ ngày 23/01/2021 đến 23/01/2022.

          Thời hạn trả lời công văn: 03 ngày kể từ khi các đơn vị nhận được công văn này.

          Địa chỉ nhận trả lời: Phòng kế hoạch – Công ty TNHH X.

Nơi nhận:
– Như trên
– Lưu: VP
TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH
(Kí tên, đóng dấu)

LUẬT SƯ TƯ VẤN, HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾT MẪU ĐƠN

Tư vấn giúp đỡ miễn phí gọi: 1900.0191

Bạn đang thắc mắc và băn khoăn khi sử dụng các mẫu đơn, không biết mẫu nào là đúng, hợp pháp hay mới nhất. Hoặc đơn của bạn đã gửi nhiều lần nhưng không nhận được phản hồi, không được giải quyết hay từ chối. Mọi vấn đề đều phát sinh từ việc sử dụng mẫu đơn sai, không đúng quy định hoặc trình bày không rõ ràng, không có căn cứ pháp luật.

Với kinh nghiệm nhiều năm trợ giúp pháp lý cho người dân trên nhiều lĩnh vực, mẫu đơn của chúng tôi rất đa dạng và luôn được cập nhật nhằm đảm bảo quyền lợi cao nhất cho khách hàng. Để được hỗ trợ ngay lập tức hoàn toàn miễn phí, vui lòng gọi Hotline 1900.0191 để gặp Luật sư giải đáp.

Trong một số trường hợp, nếu bạn muốn yêu cầu Luật sư trực tiếp viết toàn bộ lá đơn cho bạn, yêu cầu này Trọn gói chỉ 500.000đ. Với toàn bộ các công việc, thời gian tiết kiệm được, hãy để chúng tôi thực hiện công việc của mình. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách ký, gửi đơn, nộp đơn tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết, lên lộ trình thời gian, hồ sơ với các thủ tục có liên quan. Mọi thứ bạn cần làm đó chỉ là liên hệ ngay với chúng tôi qua số Hotline: 1900.0191 để được tư vấn và hướng dẫn xác lập dịch vụ.

Các biểu mẫu đơn văn bản hành chính thông dụng mới nhất

Các biểu mẫu đơn, văn bản hành chính theo quy định bao gồm: Đơn kiến nghị, Đơn phản ánh, Đơn tố cáo, Đơn đề nghị và các Đơn theo mẫu được ban hành bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền trong từng thủ tục hành chính cụ thể.

Những biểu mẫu đơn này được cập nhật mới nhất theo từng thời điểm và không cố định. Việc sử dụng cần tuân thủ nghiêm ngặt, tránh để xảy ra các trường hợp bị trả đơn, bị từ chối vì đơn không đúng thể thức yêu cầu.

Mẫu đơn tố cáoMẫu đơn yêu cầu
Mẫu đơn khiếu nạiMẫu đơn tố giác
Mẫu đơn đề nghị giúp đỡMẫu đơn trình bày
Mẫu đơn đề nghị xác minhMẫu đơn xin miễn giảm
Mẫu đơn kiến nghị, khuyến nghịMẫu đơn đăng ký
Mẫu đơn phản ánhMẫu đơn báo cáo
Mẫu đơn xin xác nhậnMẫu đơn làm rõ
Mẫu đơn xin phê duyệtMẫu đơn xin can thiệp
Mẫu đơn khởi kiệnMẫu đơn xin nghỉ phép
Mẫu đơn hòa giảiMẫu đơn bồi thường, gia hạn
Mẫu đơn đất đai, địa chính, đo đạcMẫu đơn xin hỗ trợ
Mẫu đơn đề xuấtMẫu đơn nặc danh, giấu tên
Mẫu đơn thành lậpMẫu đơn kiểm tra, giám sát
Mẫu đơn của tập thể, đoàn thể, tổ chứcMẫu đơn cầu cứu, kêu cứu

Các mẫu văn bản thông thường

Các mẫu văn bản thông thường là những mẫu đơn không được quy định bắt buộc về hình thức, người có yêu cầu, ý kiến chỉ cần xác lập lại quan điểm của mình thành văn bản và gửi cho người, tổ chức, cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Đây là loại đơn tưởng dễ nhưng lại rất khó viết do tính đa dạng và không có mẫu thống nhất của nó. Người làm đơn không có căn cứ để xác định thế nào là đủ là đúng, những thông tin nào là cần và không cần thiết đưa vào trong đơn. Vì thế việc viết một văn bản đơn đầy đủ, hợp pháp và truyền tải được tròn vẹn nội dung sự việc đôi khi không phải dễ dàng.

Các bạn có thể tham khảo những mẫu đơn mà chúng tôi cung cấp, để từ đó lựa chọn sử dụng những nội dung phù hợp với hoàn cảnh của mình.

Đơn xin xác nhận trường hợp ưu tiênĐơn xin xác nhận ở nhờĐơn xin xác nhận làm nông nghiệp
Đơn khiếu nại tiền điệnĐơn đề nghị phê duyệt phương án chữa cháyĐơn đề nghị giải quyết làm đường dân sinh
Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng công tìnhĐơn yêu cầu sửa chữa căn hộĐơn yêu cầu hoàn thiện đấu nối ống nước
Đơn đề nghị lập biên bản hành vi vi phạmĐơn xin xác nhận không có lương hưuĐơn yêu cầu lắp trả lại mặt bằng vỉa hè
Đơn xin phép sửa chữa đường nướcĐơn yêu cầu thanh toán lương đúng hạnĐơn yêu cầu chấn chỉnh thái độ nhân viên
Đơn xin cải tạo đất trồngĐơn xin đăng ký hoạt động thu gom rác thải sinh hoạtĐơn xin xác nhận không có giấy khai sinh
Đơn đề nghị tăng lươngĐơn xin tăng lươngĐơn đề nghị xét hộ khó khăn
Đơn xin trợ cấp khó khăn cho học sinhĐơn xin thành lập Hội cựu Giáo chứcĐơn xin đăng ký đấu giá tài sản
Đơn xin giảm tiền sử dụng đấtĐơn xin giảm thuế thu nhập doanh nghiệpĐơn trình báo tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Đơn xin miễn giảm thuế môn bàiĐơn đề xuất mua thiết bịĐơn xin không thi
Đơn xin nhập họcĐơn khởi kiện kinh doanh thương mạiĐơn xin cấp dấu công đoàn
Đơn xin cấp khai sinh cho chó conĐơn xin khai thác cát tại sôngĐơn xin cấp lại dấu công ty
Đơn xin cấp phép dạy thêmĐơn xin mua cổ phần, cổ phiếuĐơn xin sao chụp tài liệu
Đơn tố cáo chồng ngoại tìnhĐơn xin đổi số nhàĐơn xin thành lập câu lạc bộ cầu lông
Đơn yêu cầu về việc giao hóa đơn điện tửĐơn xin đỗ xe dưới lòng đường theo ngàyĐơn phản ánh nặc danh
Đơn xin mua biên laiĐơn xin mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nướcĐơn khiếu nại về cung cấp nước sạch
Đơn xin mua đất dẻoĐơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáoĐơn xin cấp phép hành nghề dịch vụ xoa bóp
Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầuĐơn xin cấp giấy chứng tửĐơn xin mua bảo hiểm y tế
Đơn xin miễn thuế kinh doanhĐơn xin xác nhận thời gian học tậpĐơn đề xuất chỉ định thầu
Đơn trình bày ý kiến của bị đơnĐơn xin gia hạn tiến độ thi côngĐơn xin thành lập nhóm trẻ gia đình

Dịch vụ cung cấp mẫu đơn của Công ty luật LVN với giá chỉ 500 ngàn đồng

Với kho dữ liệu mẫu đơn liên tục được cập nhật trong suốt quá trình làm việc, chúng tôi ngoài việc cung cấp các mẫu đơn tham khảo online miễn phí, còn có các dịch vụ hỗ trợ tùy theo từng mức độ nhu cầu qua đường dây Hotline 1900.0191 như:

  • Tư vấn miễn phí: Bao gồm tư vấn viết đơn, sử dụng mẫu đơn, trình bày nội dung, căn cứ pháp luật, chọn lọc quy định, cách gửi đơn, cơ quan nhận đơn, thời gian xử lý đơn,…
  • Dịch vụ hỗ trợ có thu phí: Cung cấp các mẫu đơn toàn diện dựa trên bối cảnh, yêu cầu của người viết đơn (Phí được tính trọn gói là 500.000đ trên một mẫu đơn)

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Hotline 1900.0191 để được trợ giúp.

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191