Menu Đóng

Hợp đồng làm việc Part time/theo giờ

Hợp đồng làm việc Part time, làm việc theo giờ, theo ca hay còn gọi là làm việc bán thời gian là dạng hợp đồng được sử dụng rất nhiều cho những vị trí công việc đơn giản, không mất nhiều thời gian đào tạo. Đặc biệt đây còn có thể là thỏa thuận theo yêu cầu, mong muốn chủ yếu của người lao động do kế hoạch, thời gian sinh hoạt khác khó đảm bảo việc làm việc theo giờ hành chính.

1. HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC THEO GIỜ

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

**************

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

(Nhân viên làm thời vụ)

– Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;

– Căn cứ vào Bộ luật lao động 2019;

– Căn cứ vào thỏa thuận của các bên;

Hôm nay, ngày…..tháng…..năm…., Chúng tôi gồm:

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà  : …………………………………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………….

Đại diện cho ………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………. Điện thoại: ………………………………………………………..

(Nếu là công ty thì ghi rõ tên công ty, địa chỉ, mã số thuế, đại diện công ty, chức vụ).

Và một bên là Ông/Bà : ………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: ………………..tháng …………………..năm ……………….Tại: ……………………….

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………….

Số CMTND: ………………………………………………..cấp ngày …………/…………/………..

Số sổ lao động (nếu có) : ……………………………..cấp ngày …………/…………/………..

Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động bán thời gian và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng:

1.1. Thời hạn:

– Hợp đồng có giá trị trong thời gian ….. kể từ ngày …/…/…. Đến ngày …/…/…

– Sau khi kết thúc thời hạn hợp đồng nếu Bên A có nhu cầu tiếp tục thuê và Bên B tiếp tục cung cấp dịch vụ thì các bên sẽ thỏa thuận và ký tiếp hợp đồng .

1.2. Nội dung công việc:

Bên A thuê Bên B làm ……………….. theo giờ với mục đích thực hiện công việc với những nội dung được mô tả như sau:

 • Địa điểm làm việc :
 • Ngày làm việc :
 • Giờ làm việc : Sáng làm 2 tiếng bắt đầu từ …đến….h, chiều làm 3 tiếng bắt đầu từ….đến..h.
 • Công việc cần làm việc :

+

+

+

Điều 2: Chế độ làm việc và phương thức thanh toán:

2.1. Chế độ làm việc:

– Được sử dụng cơ sở vật chất cần thiết nhất trong giờ làm việc trong đó có:

  +

  +…. theo thỏa thuận giữa 2 bên.

– Người lao động làm việc theo giờ được nhận mức lương…/1h. Và thời gian làm việc mỗi ngày sẽ đăng ký với …..(không quá …/1 ngày) trước 3 ngày để phòng ……. sắp xếp.

Tiền công : ……./ giờ x … ( số giờ ) = ……

Tiền công chưa bao gồm các chi phí về máy móc , công cụ , dụng cụ và hóa chất tẩy rửa.

Tiền công chưa bao gồm thuế VAT

2.2. Phương thức thanh toán:

– Bên A chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng cá nhân của Bên B trước ngày ….. hàng tháng

 • Tên tài khoản :
 • Số tài khoản :
 • Ngân hàng :
 • Chi nhánh :

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động:

1 – Quyền lợi:

– Mức lương: Hai bên đã thỏa thuận như theo khoản 1 điều 2 của hợp đồng này.

– Kỳ hạn trả lương: được trả lương vào……………..hàng tháng.

– Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ, tết,..): Theo luật lao động hiện hành.

2 – Nghĩa vụ:

– Hoàn thành công việc tốt theo đúng thời gian thỏa thuận trước khi làm việc.

– Đi làm đúng giờ, trong giờ làm việc nghiêm chỉnh, chấp hành điều lệ công ty đặt ra.

– Nhân viên không hoàn thành tốt công việc sẽ bị khấu trừ vào lương hoặc có một số hình thức xử phạt khác do 2 bên thỏa thuận:

 +…………………………….

 +…………………………….

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động:

1 – Nghĩa vụ:

– Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.

– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể (nếu có).

2 – Quyền hạn:

– Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc).

– Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của công ty.

Điều 5: Chấm dứt hợp đồng

Quy định các trường hợp chấm dứt hợp đồng:

1. Trường hợp hết hạn hợp đồng do 2 bên thỏa thuận mà tiếp tục kí hợp đồng mới hoặc làm phụ lục gia hạn thêm thời gian làm việc

2. Trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn: 2 bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

3. Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn: phải thông báo trước với các bên, quy định các khoản bồi thường nếu có thiệt hại xảy ra.

Điều 6: Điều khoản thi hành:

– Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thoả ước lao động tập thể, trường hợp chưa có thoả ước lao động tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.

– Hợp đồng lao động được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực kể từ ngày …..tháng …. năm…… Khi hai bên đã ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

    Người lao động                                                               Bên sử dụng lao động

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                         (Ký và ghi rõ họ tên)

2. HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC PART TIME

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

**************

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

(Nhân viên làm việc theo giờ)

– Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;

– Căn cứ vào Bộ luật lao động 2019;

– Căn cứ vào thỏa thuận của các bên;

Hôm nay, ngày…..tháng…..năm…., Chúng tôi gồm:

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà  : …………………………………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………….

Đại diện cho ………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………. Điện thoại: ………………………………………………………..

(Nếu là công ty thì ghi rõ tên công ty, địa chỉ, mã số thuế, đại diện công ty, chức vụ).

Và một bên là Ông/Bà : ………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: ………………..tháng …………………..năm ……………….Tại: ……………………….

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………….

Số CMTND: ………………………………………………..cấp ngày …………/…………/………..

Số sổ lao động (nếu có) : ……………………………..cấp ngày …………/…………/………..

Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động bán thời gian và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng:

1.1. Thời hạn:

– Hợp đồng có giá trị trong thời gian ….. kể từ ngày …/…/…. Đến ngày …/…/…

– Sau khi kết thúc thời hạn hợp đồng nếu Bên A có nhu cầu tiếp tục thuê và Bên B tiếp tục cung cấp dịch vụ thì các bên sẽ thỏa thuận và ký tiếp hợp đồng .

1.2. Nội dung công việc:

Bên A thuê Bên B làm ……………….. theo giờ với mục đích thực hiện công việc với những nội dung được mô tả như sau:

 • Địa điểm làm việc :
 • Ngày làm việc :
 • Giờ làm việc : 5h/ngày chia theo ca làm việc

+ Ca 1 từ…đến…h.

+ Ca 2 từ…đến…h

+ Ca 3 từ…đến…h.

 • Công việc cần làm việc :

Điều 2: Chế độ làm việc và phương thức thanh toán:

2.1. Chế độ làm việc:

– Được sử dụng cơ sở vật chất cần thiết nhất trong ca làm việc trong đó có:…. theo thỏa thuận giữa 2 bên.

– Người lao động làm việc part time sẽ nhận được mức lương là 3.000.000 vnđ/1 tháng ( tương ứng với 26 công làm việc). Và ca làm việc mỗi ngày sẽ đăng ký với ….. trước 1 tuần để phòng ……………………. sắp xếp lịch làm việc.

Tiền công: 5 giờ = 1 ca làm và được tính là 1 công làm việc.

Tiền công trong 1 tháng là :  3.000.000/26 công x số công làm việc trong 1 tháng

Tiền công chưa bao gồm các chi phí về máy móc , công cụ , dụng cụ và hóa chất tẩy rửa.

Tiền công chưa bao gồm thuế VAT

– Ngoài tiền lương cơ bản người lao động được hưởng thêm phụ cấp đi lại, gửi xe là 300.000 vnđ/1 tháng.

2.2. Phương thức thanh toán:

– Thanh toán bằng tiền mặt: Bên A thanh toán cho bên B vào ngày …….. hàng tháng.

–  Thanh toán chuyển khoản: Bên A chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng cá nhân của Bên B trước ngày ….. hàng tháng

 • Tên tài khoản :
 • Số tài khoản :
 • Ngân hàng :
 • Chi nhánh :

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động:

1 – Quyền lợi:

– Mức lương: Hai bên đã thỏa thuận như theo khoản 1 điều 2 của hợp đồng này.

– Kỳ hạn trả lương: được trả lương vào……………..hàng tháng.

– Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ, tết,..): Theo luật lao động hiện hành.

2 – Nghĩa vụ:

– Chấp hành nghiêm túc điều lệ công ty đặt ra dành cho nhân viên làm việc theo giờ.

– Hoàn thành công việc tốt theo đúng thời gian thỏa thuận trước khi làm việc.

– Nhân viên không hoàn thành tốt công việc sẽ bị khấu trừ vào lương hoặc có một số hình thức xử phạt khác do 2 bên thỏa thuận:

 +…………………………….

 +…………………………….

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động:

1 – Nghĩa vụ:

– Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.

– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể (nếu có).

2 – Quyền hạn:

– Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc).

– Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của công ty.

Điều 5: Chấm dứt hợp đồng

Quy định các trường hợp chấm dứt hợp đồng:

1. Trường hợp hết hạn hợp đồng do 2 bên thỏa thuận mà tiếp tục kí hợp đồng mới hoặc làm phụ lục gia hạn thêm thời gian làm việc

2. Trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn: 2 bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

3. Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn: phải thông báo trước với các bên, quy định các khoản bồi thường nếu có thiệt hại xảy ra.

Điều 6: Điều khoản thi hành:

– Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thoả ước lao động tập thể, trường hợp chưa có thoả ước lao động tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.

– Hợp đồng lao động được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực kể từ ngày …..tháng …. năm…… Khi hai bên đã ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

    Người lao động                                                               Bên sử dụng lao động

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                           (Ký và ghi rõ họ tên)

3. MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NGƯỜI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày…… tháng …… năm ……

HỢP ĐỒNG THUÊ NGƯỜI LÀM

Số:………………

 • Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;
 • Căn cứ nhu cầu và năng lực của hai bên;

Hôm nay, tại………………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm:

BÊN A (NGƯỜI THUÊ): …………………………..…………

Đại diện:……………………………… Chức vụ:…………………………………

Quốc tịch: ……………………………………………………………….………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………………………………………….

Mã số thuế: …………………………………………………………………………

BÊN B (NGƯỜI ĐƯỢC THUÊ): ……………….………………………………….

Ngày tháng năm sinh: ……………..………… Giới tính: ……………..………..

Quê quán: …………………………..………………………………………………

Địa chỉ thường trú:………………….……………………………………………..

Số CMTND:…………… Ngày cấp: …………………… Nơi cấp:………………

Trình độ: ……………………………….. Chuyên ngành: ………………………

Sau khi thỏa thuận, hai bên thống nhất ký Hợp đồng thuê người làm (HĐDS) với các điều khoản sau đây:

Điều 1: Điều khoản chung

1. Loại hợp đồng: Hợp đồng thuê người làm.

2. Thời hạn hợp đồng: Công việc sẽ kết thúc khi bên B hoàn tất việc…………………cho bên A

3. Địa điểm làm việc : …………………………………..…………………………

4.Nhiệm vụ công việc như sau:
– Chịu sự điều hành trực tiếp của ông/bà : ………………………………………………..

– Thực hiện công việc theo đúng như những gì 2 bên đã thỏa thuận đó là:

   +

   +

   +

Điều 2: Chế độ làm việc

1. Thời gian làm việc : ………………………………………………….………

2. Thiết bị và công cụ làm việc sẽ được bên A cấp phát bao gồm:

  +……………….

  +……………….

  + ……………………………………………………..tùy theo nhu cầu của công việc.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của người lao động người được thuê

1. Quyền của người được thuê:

a) Tiền lương và phụ cấp:

– Mức lương chính: ………. VNĐ/tháng.

– Phụ cấp ăn uống, đi lại : ……… VNĐ/tháng

  + Trả lương bằng tiền mặt: Người thuê được thanh toán lương vào ngày………. hàng tháng do bên A đưa

  + Trả lương qua ngân hàng: Trong trường hợp người thuê muốn thanh toán bằng chuyển khoản thì bên A sẽ chuyển khoản qua:

          STK người thuê: ……………………………………………..

          Tên chủ tài khoản: ……………………………………………..

          Tên ngân hàng đăng ký: ……………………………………………..

b) Các quyền lợi khác:

+ Nghỉ hàng tuần : ………………………………………………………………..

+ Nghỉ ngày Lễ: 2 bên đã đồng ý thỏa thuận là mỗi tuần nghỉ ….. và 1 tháng không được nghỉ quá…. Ngày.

– Người thuê được đơn phương chấm dứt hợp đồng trong 1 số trường hợp theo quy định hợp đồng của BLDS 2015.

2. Nghĩa vụ của người được thuê

a) Thực hiện công việc với hiệu quả cao nhất theo sự phân công, điều hành của bên A

b) Hoàn thành công việc đã thỏa thuận.

c) Bồi thường vi phạm hợp đồng trong các trường hợp:

+ ……………………………………… đền bù gấp đôi so với giá trị thiệt hại quy đổi ra tiền mặt

+ ……………………………………… đền bù gấp đôi so với giá trị thiệt hại quy đổi ra tiền mặt                 

+……………………………………… đền bù gấp đôi so với giá trị thiệt hại quy đổi ra tiền mặt

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của người đi thuê

1. Quyền của bên A

a) Quản lý bên B hoàn thành công việc theo Hợp đồng (bố trí, điều chuyển công việc cho người được thuê).

b) Người đi thuê được đơn phương chấm dứt hợp đồng trong 1 số trường hợp theo quy định hợp đồng của BLDS 2015.

c) Có quyền đòi bồi thường, khiếu nại với cơ quan liên đới để bảo vệ quyền lợi của mình nếu người được thuê vi phạm pháp luật hay các điều khoản của hợp đồng này.

2. Nghĩa vụ của bên A

– Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong Hợp đồng để bên B đạt hiệu quả công việc cao. Bảo đảm việc làm cho người lao động theo Hợp đồng đã ký.

– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho bên B.

c) Bồi thường vi phạm hợp đồng trong các trường hợp:

+ ……………………………………… đền bù gấp đôi so với giá trị thiệt hại quy đổi ra tiền mặt

+ ……………………………………… đền bù gấp đôi so với giá trị thiệt hại quy đổi ra tiền mặt                 

+……………………………………… đền bù gấp đôi so với giá trị thiệt hại quy đổi ra tiền mặt

Điều 5: Những thỏa thuận khác

 Trong quá trình thực hiện Hợp đồng nếu một bên có nhu cầu thay đổi nội dung trong          Hợp đồng phải báo cho bên kia trước ít nhất 03 ngày và ký kết bản Phụ lục Hợp đồng theo quy định của pháp luật. Trong thời gian tiến hành thỏa thuận hai bên vẫn tuân theo Hợp đồng thuê người làm đã ký kết.

Người lao động đọc kỹ, hiểu rõ và cam kết thực hiện các điều khoản và quy định ghi tại Hợp đồng này.

Điều 6: Chấm dứt hợp đồng

Quy định các trường hợp chấm dứt hợp đồng:

1. Trường hợp do 2 bên thỏa thuận mà tiếp tục kí hợp đồng mới hoặc làm phụ lục gia hạn thêm công việc khác.

2. Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng: phải thông báo trước với bên còn lại, quy định các khoản bồi thường nếu có thiệt hại xảy ra.

 Trường hợp này sẽ phải bồi thường cho bên còn lại khoản phí đơn phương chấm dứt hợp đồng là………..vnđ

Điều 7: Điều khoản thi hành

  Những vấn đề khác không ghi trong hợp đồng này thì áp dụng theo quy định pháp luật.     

  Khi hai bên ký kết Phụ lục Hợp đồng thì nội dung của Phụ lục Hợp đồng cũng có giá trị như các nội dung của bản Hợp đồng này.

  Hợp đồng này được lập thành …… bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ..….. bản./.

            BÊN A                                                                                BÊN B

   (Ký và ghi rõ họ tên)                                                        (Ký và ghi rõ họ tên)

Tham khảo bài viết tương tự:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191